معرفی رشته های تحصیلی

  • کاردانی:
  • کاردانی حرفه ای امدادسوانح
  • کاردانی حرفه ای امداد ونجات شهری
  • کاردانی حرفه ای جلب مشارکتهای مردمی
  • کاردانی حرفه ای سلامت یاری-دارویاری
  • کاردانی حرفه ای ایمنی وبهداشت واحدهای صنفی
  • کارشناسی:
  • کارشناسی حرفه ای مدیریت امدادسوانح طبیعی
  • کارشناسی حرفه ای عملیات امداد ونجات
  • کارشناسی حرفه ای  مدیریت و فرماندهی حریق وحوادث