آشنایی با مرکز

مقدمه

كشور ايران بنا به جايگاه ويژه جغرافيايي (قرارگرفتن درمنطقه 2 زلزله اي ياكمربندمديدترانه اي )ونيزالگوي نامناسب  توسعه شهرها ووضعيت اقتصادي –فرهنگي خود  ( خانه سازي سنتي ،  تخريب مراتع  ،  عدم كنترل آبهاي سطحي و...)پيوسته درمعرض بلاياي طبيعي به ويژه زلزله وسيل بوده است. جمعيت  هلال احمر ايران  كه  متولي  امررسيدگي  به آسيب ديدگان  سوانح  و پيشگيري  و مقابله  با  حوادث  است ومناسبترين سازمان براي  مقابله  با  حوادث  عمده  وسوانح طبيعي وساخته دست بشر محسوب مي شود ازاينرو اين جمعيت با هدف ارتقاء سطح علمي وافزايش كارآيي افراد دربخشهاي گوناگون ونيزتربيت نيروهاي امدادگر وفعال دراداره امور امدادرساني درسوانح اقدام به تهيه طرح دوره كارداني امدادسوانح  و آتش نشاني وخدمات ايمني با گرايش نجات نموده است.

اهداف كلي دوره امدادسوانح (حرفه اي امدادسوانح) عبارت است از:

      1. تربيت وآماده سازي كاردانان براي ارائه كمكهاي اوليه امدادي (اطلاع رساني ، تامين سرپناه ، بهداشت محيط و ... ) به هنگام وبعداز وقوع سوانح

      2. تربيت امدادگراني آگاه وتوانا درزمينه پيشگيري ومقابله با سوانح وبلاياي طبيعي وغيرطبيعي درجهت محدود نمودن تلفات وخسارات وكاهش آسيب پذيري

     3 . آشنايي با برنامه ريزي هاي امدادي،ارزيابي سوانح ، تهيه گزارشات وجمع آوري وپردازش اطلاعات مربوط به سوانح وپيشگيري ومقابله با آن

      4. افزايش توان امدادگران درمحاسبات وتجريه وتحليل مسائل مربوط  به امورامدادرساني

      5. چگونگي استفاده از رايانه ها ، برنامه ها ونرم افزارهاي رايانه اي دربرنامه ريزي هرچه بهتر براي امدادرساني به موقع وسريع

 

اهداف كلي دوره آتش نشاني وخدمات ايمني باگرايش نجات  (حرفه اي امدادونجات شهري)عبارت است از:

      1. آشنايي با انواع حوادث وسوانح وروشهاي امداد

      2. توانايي هاي لازم درعمليات نجات وامداد حوادث وسوانح مختلف

      3. كاربرد واستفاده تجهيزات سبك وسنگين درعمليات نجات

     4. توانايي دركنترل وارزيابي سوانح وتهيه گزارش كار

     5. ايجاد مهارت دردانشجويان به مفاهيم ومباني فيزيك درمباحث گرما،حرارت ، الكتريسيته، فشارومكانيك سيالات وماشين آلات هيدروليكي  وشناخت دانشجويان ازمكانيك سوانح

    6. ايجاد شناخت وتوانايي دردانشجويان درخصوص تعادل مايعات ، عملكرد ماشين آلات وتجهيزات هيدروليكي وروابط مربوط به هيدروليك